logo zwembad de dompelaar
zwembad de dompelaar

Het zwembad van ons allemaal

Zwembad De Dompelaar wordt beheerd door een grote groep vrijwilligers die ervoor zorgen dat er veilig en met plezier gezwommen kan worden. Onderhoud, schoonmaak, toezicht, kaartverkoop, innovatie en duurzaamheid zijn belangrijke ingrediënten voor het succes en groeien van het zwembad.

Het team

Het kiosk team
Het toezicht team

Wij doen niets liever dan jou een plezierige zwembeleving geven. Met een gezellig praatje, iets lekkers uit de shop, toezicht over de baden en als de situatie niet veilig is ‘een fluitje’ om boven het zwembadgejoel uit te komen. Want veiligheid staat bij ons op nummer één.

Het bestuur

Corné Korevaar, Peter Kwakernaak, Marco van Leeuwen en Corrie de Kluijver vormen het bestuur van Stichting Exploitatie De Dompelaar. De stichting heeft op 1 januari 2023 de exploitatie van het zwembad overgenomen van Optisport. Nadat de Raad van gemeente Molenlanden op 20 september 2022 unaniem instemde met de verzelfstandiging van het zwembad is het nieuwe bestuur ontstaan vanuit de stichting Vrienden van de Dompelaar. De ‘vriendenstichting’ blijft nauw betrokken bij de exploitatiestichting. De redding van het bad, eerder in 2011 door de Vrienden van de Dompelaar en vervolgens met de verzelfstandiging in 2023, betekent niet dat het bad uit de gevarenzone is. Het zal moeilijk zijn om een buitenzwembad kostendekkend te krijgen, maar we weten ons gesteund door een grote groep vrijwilligers. Iedereen is trots op het bad, brengt zijn eigen kwaliteiten in en doet er alles aan om het zwembad te behouden.

Bestuur Stichting Exploitatie Zwembad

Waar staan we voor

Zwembad De Dompelaar wil een gezellige en gemoedelijke ontmoetingsplek zijn voor iedereen.  Door onze gasten sportief te laten ontspannen dragen wij bij aan het welzijn van jong en oud.  Daarom zijn we supporter van sportakkoord Molenlanden. Ook stimuleren wij de samenwerking met lokale partijen om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan het voorzieningenniveau binnen onze gemeenschap.

MISSIE Stichting Exploitatie De Dompelaar

In deze missie geven wij aan wat wij als bestuur, badpersoneel en vrijwilligers willen uitdragen en wat onze identiteit en waarden zijn:

 • Zwembad De Dompelaar wil een gezellige, gemoedelijke, sfeervolle en overzichtelijke ontmoetingsplek zijn voor iedereen.
 • Door onze gasten/bezoekers sportief te laten ontspannen dragen wij bij aan het welzijn van jong en oud.
 • Wij stimuleren de interactie en samenwerking met andere partijen om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan het voorzieningen-niveau binnen Groot-Ammers.

VISIE
Met onderstaande visie geven wij een algemene voorstelling van de toekomst van het zwembad.

Zwembad De Dompelaar is een uniek buitenzwembad en onderscheidt zich op basis van professionaliteit, sfeer, duurzaamheid, levensvatbaarheid en samenwerking.

Uniek

 • Het zwembad is prachtig gelegen aan de rand van het dorp en aan de Lek
 • Het zwembad is veilig en goed bereikbaar.
 • Het zwembad is overzichtelijk en hierdoor ideaal voor ouders met kleine kinderen.
 • Naast het ABC diploma verzorgen wij ook schoolzwemmen en leszwemmen voor anderstaligen.
 • Het zwembad wordt breed gedragen binnen de gemeenschap

Professionaliteit

 • Het bestuur, badpersoneel en vrijwilligers zijn zich bewust van het maatschappelijk belang voor de lokale gemeenschap.
 • Er worden bewuste, goed onderbouwde keuzes gemaakt.
 • Het bestuur en personeel streeft kwaliteit na. Wij willen het beste.
 • Onze accommodatie is veilig en schoon.
 • De voor het zwembad(terrein) geldende huisregels, worden strikt nageleefd.
 • Via sociale media en de pers brengen wij ons zwembad op een positieve wijze onder de aandacht.

Sfeer

 • Het zwembad is dé ontmoetingsplek voor (zomer)activiteiten in de omgeving.
 • Het zwembad straalt warmte en gezelligheid uit.
 • Er is vermaak/zijn activiteiten voor jong en oud.
 • Laagdrempelig voor alle doelgroepen/bezoekers.
 • Er is aandacht voor elkaar

Duurzaamheid

 • Zwembad De Dompelaar streeft naar ‘nul op de meter’ ten aanzien van energiegebruik
 • Begin 2024 is er maximaal geïnvesteerd in zonnepanelen, heatpipes, zonneboilers, warmtepompen, airco’s, etc
 • Energiebesparing is een continu aandachtspunt in de bedrijfsvoering

Levensvatbaarheid

 • Gestreefd wordt naar een kostendekkende exploitatie in 2027
 • We kennen de behoefte van onze bezoekers én onze omgeving
  Omdat wij de toegangs prijzen laag/acceptabel willen houden, blijven we kritisch kijken naar de kosten
 • Zelfwerkzaamheid staat hoog in het vaandel; beheer en onderhoud wordt zo veel mogelijk door vrijwilligers gedaan
 • De exploitatiestichting wordt ondersteund door vele donateurs en sponsoren (via Stichting Vrienden van de Dompelaar)
 • Er wordt continu gezocht naar nieuwe inkomstenbronnen.

Samenwerking

 • Alleen met vrijwilligers van Stichting Vrienden van de Dompelaar, zijn wij in staat om maximaal te presteren als exploitatiestichting.
 • Wij bundelen waar mogelijk, onze krachten met andere verenigingen en stichtingen door de synergie van positieve samenwerking.
 • We stellen de beleving van onze bezoekers centraal bij de ontwikkeling van nieuwe plannen.
 • Inkoop van diensten en produkten geschiedt zo veel mogelijk lokaal; evenals uitbesteding van (onderhouds)werkzaamheden

DOELSTELLINGEN

 • In 2027 een kostendekkende exploitatie. Uitgangspunt daarbij is de verkoop van 1000 abonnementen en 100 zwemlesabonnementen. Gestreefd wordt naar 22.000 bezoeken.
 • Overeengekomen is met de gemeente Molenlanden om het eigendom van het zwembad in 2027 over te dragen aan de stichting.
 • Het (kwalitatief en kwantitatief) in stand houden en waar mogelijk doen groeien/verjongen van de groep (klus)vrijwilligers, kioskmedewerkers, badpersoneel /toezichthouders en zweminstructeurs.
 • Het beheer en onderhoud van de accommodatie, overeenkomstig het opgestelde Meerjaren Onderhoud Plan en Verduurzamingsplan
 • Het waar mogelijk verbeteren en aantrekkelijker maken van de accommodatie door het investeren in baden, speeltoestellen, glijbanen en eventuele overkapping.

WIJZE VAN GELD BEHEREN EN BESTEDEN

 • Gestart is met het opstellen van een helder bedrijfsplan, met (een) realistische exploitatiebegroting(en)
 • Budgetten zijn vastgesteld, passend bij inkomsten en uitgaven. Essentieel zijn de begrote inkomstenposten als abonnement/ticket-verkoop, horecaverkoop, sponsoring/donateurs en uitgavenposten m.b.t. Personeel, Verduurzaming, Onderhoud/MeerjarenOnderhoudsPlan en Energie.
 • Inrichting van een kassa-ticketing systeem
 • Inrichten van een financiële administratie, met (digitaal) boekhoudsysteem

De financiële administratie (budget versus realisatie) wordt wekelijks bijgewerkt, zodat er actueel overzicht van de financiële positie is.

 • Regelmatige evaluatiemomenten zijn vastgesteld om de financiële doelen te evalueren.
 • Eventuele afwijkingen (inkomsten en uitgaven) worden in het bestuursoverleg (wekelijks) bespreekbaar gemaakt en besloten. Uitgangspunt daarbij is een continue, actieve zoektocht naar kostenbesparingen.
 • De personele beloning, met onderliggende urenregistratie is uitbesteed aan pay-roll bedrijf.
 • De op te stellen jaarrekening is uitbesteed aan een Administratiekantoor

Huisregels

Zwembad De Dompelaar doet er alles aan om uw bezoek zo prettig mogelijk te maken. Uiteraard verwachten wij als tegenprestatie dat onze bezoekers onze huisregels respecteren. Zo zorgen we samen voor een veilig, gezellig en schoon zwembad.

 • Aanwijzingen van aanwezige vrijwilligers/personeel dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
 • Zwemmen is alleen toegestaan in zwemkleding.
 • Kinderen zonder zwemdiploma moeten altijd worden begeleid door een zwemvaardige volwassene in zwemkleding.
 • Kinderen zonder zwemdiploma moeten verplicht bandjes dragen op het hele terrein, dus ook op het grasveld en in het peuterbad.
 • Ook wanneer u zelf niet zwemt, is een geldig entreebewijs vereist.
 • Bezoekers met medische klachten dienen het toezichthoudend personeel hiervan in kennis te stellen.
 • Misbruik van (persoonsgebonden) abonnementen kan leiden tot een entree-verbod voor zowel de oorspronkelijke houder van het abonnement als wel voor de gebruiker.
 • Op verzoek van het personeel moet een geldige legitimatie getoond kunnen worden.
 • Het is verboden om glaswerk mee te nemen naar het zwembad.
 • Het is verboden om eten en/of drinken te nuttigen in de baden; dat mag alleen op de terrassen, lig- en speelweide.
 • Honden zijn niet toegestaan.
 • Balspelen zijn uitsluitend toegestaan op de daarvoor bestemde velden en wanneer er geen overlast voor andere bezoekers ontstaat.
 • Afval behoort in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
 • Elke vorm van verbaal en/of lichamelijk geweld tegen bezoekers en/of vrijwilligers in het zwembad leidt tot verwijdering uit het zwembad.
 • Gewenste en ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd en leiden eveneens tot verwijdering uit het zwembad.
 • De Dompelaar is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen in en om het zwembad. Berg waardevolle voorwerpen en kleding op in de kluisjes.
 • Bij het plegen van diefstal dan wel agressief gedrag en/of onzedelijk gedrag wordt de politie gewaarschuwd.

Fotobeleid

Zwembad De Dompelaar maakt beeldmateriaal (foto’s en/of filmpjes) tijdens activiteiten en evenementen. Dit beeldmateriaal is een middel om onszelf te profileren. Deelnemers worden altijd integer in beeld gebracht en het beeldmateriaal wordt niet gemanipuleerd. Publicatie van de beelden is op onze social media kanalen en deze website

Privacy

Zwembad De Dompelaar acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Privacy wetgeving stelt. Om die reden is een privacyverklaring opgesteld. 

Alcohol, roken en drugsgebruik

 • Bij overmatig alcoholgebruik, geconstateerd door personeel van zwembad De Dompelaar, worden direct maatregelen genomen. Dit kan verwijdering uit het zwembad tot gevolg hebben.
 • Roken (ook de elektronische sigaret) is op het hele terrein verboden. Buiten het kassagebouw uit het zicht van de bezoekers kan gerookt worden.
 • Drugsgebruik is niet toegestaan en leidt tot verwijdering uit het zwembad.

Klachten, telefonisch meldpunt

Heb je vragen, klachten of suggesties voor ons, vul dan het contactformulier in op de pagina contact. Zwembad De Dompelaar streeft naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten. Het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF is een van de manieren om dit te voorkomen en bestrijden. Bij het landelijk Meldpunt kan iedereen vertrouwelijk praten met deskundigen. Het meldpunt is er voor zowel ouders, verzorgers, professionals, als bezoekers zelf. Het vertrouwenspunt is er voor kort en éénmalig advies. Via NOC*NSF is het Vertrouwenspunt Sport beschikbaar onder telefoonnummer 0900 202 5590.